Vakıf Senedi

AKIN GLOBAL EĞİTİM VE YARDIM VAKFI-VAKIF SENEDİ
VAKIF:

Madde 1- Vakfın adı Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı’dır.
İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:
Madde 2- Vakfın merkezi Ankara İli, Çankaya İlçesinde olup, adresi İlkbahar Mahallesi 620. Sokak No:5 Oran’dır. Vakfın yazışma adresi teftiş makamına bilgi verilmek şartıyla yerleşim yeri dahilinde Vakıf Başkanı kararı ile değiştirilebilir. İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Başkanı kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI:
Madde 3- Vakfın gayesi, yardıma muhtaç kimselere, maddi, manevi her türlü yardımda bulunmak, ülkede eğitim, bilim, ilim, teknoloji, sanat, sağlık, kültür, spor gibi konuların gelişmesine katkıda bulunmak, birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, gelişmeye sorunların tespitine ve çözümüne katkı sağlamaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:
Madde 4- Vakfın faaliyetleri aşağıdaki gibidir:
1. Başarılı ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, Yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere ve/veya öğrencilere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat, spor ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak,
2. Yardıma muhtaç olan insanlara nakdi veya her türlü ayni (yiyecek, giyecek vb.) muhtaçlık yardımları yapmak,
3. Yoksulların ve muhtaçların yararlanabileceği bakımevleri, aşevleri, misafirhaneler kurmak, işletmek,
4. İhtiyaç sahiplerinin çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, onlara burs vermek, iyi yetişmeleri için her türlü yardımı yapmak ve desteği sağlamak,
5. Yardıma muhtaç insanlara doğum, ölüm, evlenme, hastalık ve her türlü ihtiyaç anlarında yardımda bulunmak,
6. Yoksullar ve muhtaçlar için yurt, ev, pansiyon, huzurevi gibi (bunlarla sınırlı olmamak üzere) müessesleri inşa etmek, satın almak veya kiralamak,
7. Açılmış ve faaliyetlerini sürdürmekte olan eğitim kurumlarına maddi ve manevi yardımlarda bulunmak,
8. Kimsesiz çocukların barınmaları için gerekli yurt, ev, pansiyon gibi müessesleri inşa etmek, satın almak veya kiralamak.
9. Muhtaç insanların eğitimlerinin sağlanması için okullar, kurslar vb. eğitim kurumları kurmak, inşa etmek, kiralamak, satın almak, işletmek veya mevcut eğitim kurumlarıyla anlaşarak bu kimselerin eğitiminin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak, nakdi veya her türlü ayni (yiyecek, giyecek vb.) muhtaçlık yardımları yapmak,
10. Uygun görülecek yerlerde okul, kitaplık, işlik, laboratuvar, öğrenci yurdu yaptırmak, bütün eğitim müesseselerinin mevcut binalarının ve arazilerinin korunmasına, değerlendirilmesine ve yeni tesislerin yapılmasına yardımcı olmak,
11. Bilim ve Teknoloji Merkezi ve benzeri müesseseleri kurmak ve işletmek,
12. Uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri kurmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak,
13. Yurt içinde ve yurt dışında savaş ve doğal afetler nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek için yurtiçinde ve yurt dışında yardım kampanyaları düzenlemek, benzeri amaçlarla kurulmuş resmi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
14. İlim, bilim, sanat, eğitim, spor, sağlık ve benzeri dallarda yapılan her türlü kongre, sempozyum, çalıştay, konferans, fuar, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere yardımlarda bulunmak ve/veya sponsor olmak,
15. Cami, çeşme, mescit, hayrat vb. yapmak, yaptırmak, mevcut yapılanların inşaatına destek vermek, halihazırda faal durumda olanlara yardımda bulunmak,
16. Vakfın amacına benzer amaçlı kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere yardımda bulunmak,
17. Vakfın amacına ilişkin ve amaca uygun diğer etkinlikleri yapmak.
Yukarıda sayılan amaç ve hizmet konularını gerçekleştirirken vakıf, gerekli kanuni izinleri alacaktır.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, vakfın amacı doğrultusunda inşaat yapmaya, taşınmaz ve/veya taşınır satın almaya, kiralamaya, vakıf parasını değerlendirmek için bankalarda hesap açmaya, vadeli mevduat, repo, döviz alma gibi her türlü banka işlemini gerçekleştirmeye, vakfın amacına benzer amaçlı kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere yardımda bulunmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:
Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucu 19234197950 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Kemal Akın tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 300.000-TL (ÜçYüzBinTürkLirası)’dir. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:
Madde 7- Vakıf, Vakıf Başkanı tarafından yönetilecektir. Vakıf Başkanı, vakfın kurucusu olan 19234197950 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Kemal Akın’dır..
Mustafa Kemal Akın’ın ölümü, istifası veya görevi yapamayacak hale gelmesi durumunda vakıf yönetimi 10375898584 T.C. Kimlik Numaralı Çiçek Akın’a geçecektir. Her başkan kendisinden sonra gelecek olan vakıf başkanını seçecektir.”

VAKIF BAŞKANI:
VAKIF BAŞKANI KARAR İLKELERİ:
Madde 8- Kararlar Vakıf Başkanı tarafından alınır.

VAKIF BAŞKANININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 9- Vakıf Başkanı, vakfın idare, temsil ve icra organıdır.
Bu sıfatla Vakıf Başkanı:
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuatı hazırlar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Gerekli defterleri tutar, yıllık bütçeyi uygular.
j) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapar.
k) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VEKİL TAYİNİ:
Madde 10- Vakıf Başkanı, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi seçeceği kişi veya kişileri temsilci veya vekil tayin edebilir.

DENETİM :
Madde 11- Vakıf, Vakıf Başkanı’nın seçeceği mali müşavir veya bağımsız denetçi firma tarafından denetlenir.

VAKFIN GELİRLERİ:
Madde 12- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:
Madde 13- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 14- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler vakıf kurucusu, Vakıf Başkanı Mustafa Kemal Akın’ın alacağı karar ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

HÜKÜM BULUNMAMASI:
Madde 15- Bu vakıf senedinde bulunmayan hususlarda, yürürlükteki mevzuat hükümleri ve Vakıf Başkanı kararları uygulanır.

VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 16- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Tarih Kurumu’na devredilir.
Vakfın sona ermesi, Vakıf Başkanı’nın alacağı karar ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Geçici Madde 1- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Mustafa Kemal Akın yetkili kılınmıştır.