Burs ve YardIM YÖNETMELİğİ

AKIN GLOBAL EĞİTİM VE YARDIM VAKFI

(AGEYV)

BURS VE YARDIM VERME YÖNETMELİĞİ

MADDE 1 – AMAÇ

Bu Yönetmeliğin amacı, Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı tarafından sağlanacak burs ve yardımlara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

MADDE 2 – KAPSAM

Bu Yönetmelik ihtiyaç sahiplerine hangi şartlarda burs ve yardım sağlanacağı, bunların kesilmesi ve lüzumu halinde tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

MADDE 3 – DAYANAK

Bu Yönetmelik Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı (AGEYV) Resmi Senedi’nin 4. Maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

A.  BURSLAR

MADDE 4 – AGEYV BURSLARI

AGEYV bursları ihtiyaç sahibi ilköğretim, lise ve üniversitede öğrenim gören öğrencilere destek olmak adına verilen koşullar sağlandığı takdirde geri ödemesiz yapılan nakdi yardımlardır. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, AGEYV için gönüllü olmayı (her türlü etkinlik (yardım etkinliği, seminerler vb.) ve bilgilendirme toplantılarına katılmak) koşulsuz şartsız kabul etmiş sayılır.

MADDE 5 – BURS TAHSİS KONTENJANI, BURS MİKTARI VE ÖDEME ZAMANI

AGEYV bütçesi dikkate alınarak burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarlarını, yıllık artış oranını ve ödeme zamanını belirlemeye Vakıf Başkanı yetkilidir.

MADDE 6 – BURS BAŞVURUSU

AGEYV bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin her yıl 1 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında AGEYV başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurarak başvuruda bulunması gerekmektedir. Eksik veya hatalı başvurular dikkate alınmaz.

MADDE 7 – BURSLARIN VERİLİŞİ

AGEYV bursları, burs talep eden öğrencilerden istenilen bilgi ve belgeler, Vakıf Başkanı’nca kendi adına değerlendirme yapmak üzere görevlendirilecek olan yetkili kişi veya kurul tarafından veya bizzat kendisi tarafından incelenerek gerekli değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler sırasında, Vakıf Başkanı ya da yetkili kişi veya kurul; gerekli görmesi halinde öğrencilerle ve/veya ebeveynleri ile yüz yüze veya online görüşme gerçekleştirebilir. Yetkili kişi veya kurul tarafından yapılması halinde, yapılan ön inceleme ve değerlendirme sonucu Vakıf Başkanı’na bildirilir.

Burs talep eden öğrencilerin sayısı, bu konudaki olanakları aşması halinde, öğrencilerin çalışkanlık, yetenek ve gereksinim durumları göz önüne alınarak öncelik sırasına göre burs verme işlemi yapılır.

Vakıf Başkanı kararı olmaksızın hiçbir öğrenciye burs verilemez.

MADDE 8 – BURS VERİLME SÜRESİ

Burs almaya hak kazanan öğrencilere, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs alma koşullarını sağlamaya devam etmesi, burs almaya engel bir durumunun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresince aylık (1Ekim-30 Haziran tarihleri arasında – 9 ay boyunca) burs verilir. Burs süresi toplamı 9 ayı geçemez.

MADDE 9 – ÖĞRETİM KURUMUNU DEĞİŞTİRME HALİNDE BURS SÜRESİ

Öğretim kurumundan ayrılarak başka bir öğretim kurumuna kayıt yapan öğrencilerin, önceki eğitim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burs ödemelerine devam edilir. Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı 9 ayı geçemez.

MADDE 10 – BURS ALACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER

Burs talebinde bulunacak öğrencilerin;

–              Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

–              Demokratik ve laik cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmak, çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip olmak,

–              Lisans öğrencileri için uzaktan eğitim ve/veya açık öğretim öğrencisi olmamak daha önce üniversite bitirmemiş olmak,

–              Başvuru tarihinde 24 yaşını geçmemiş olmak,

–              Eğitim devamı için maddi yardıma ihtiyacı olmak,

–              Aynı ailede başka bir öğrencinin hali hazırda AGEYV bursu alıyor olması (Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir.),

–              Sabıka kaydı bulunmamak,

–              Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

–              Sınıf tekrarı yapmamış olmak,

–              Başka resmi veya özel kurumdan burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu hariç),

–              Herhangi bir kazancının olması,

–              Başarılı olmak (Diploma notu/not ortalaması/karne notu 100’lük sistemde 75 ve üzeri, 5’lik sistemde 3,75 ve üzeri, 4’lük sistem de 3 ve üzeri not ortalamasına sahip olmak),

şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Gerekli belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ve/veya belgelerin belirlenen süre dışında gönderilmesi ve/veya başvuru formu ile uyuşmaması halinde bursiyer burs alma hakkını kaybetmiş olur. Gerekli hallerde Vakfın ek belge talep etme hakkı bulunmaktadır.

MADDE 11 – ÖN İNCELEMEDEN GEÇEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN İSTENECEK BELGELER

Yetkili kişi veya kurulca yapılan ön inceleme ve değerlendirme sonucu Vakıf Başkanı’na bildirilmeden önce ön incelemeden geçen öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri AGEYV’e ibrazı zorunludur.

–              Nüfus cüzdan fotokopisi

–              1 adet vesikalık fotoğraf

–              Vukuatlı nüfus kayıt örneği (tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet)

–              ÖSYM sonuç belgesi  (üniversiteye yeni başlayanlar için)

–              Not ortalaması gösterir lise diploması

–              Transkript ve güncel öğrenci belgesi

–              Sabıka kaydı belgesi (e-devlet)

–              İkametgah belgesi (e-devlet)

–              Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (maaş bordroları, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi fotokopisi, emekliler için aylık maaş gösteren belge, geliri olmayan anne ve babalar için SGK kaydı olmadığına dair belge, tapu ve araç kaydı gösterir belgeler, aileye ait belge ibraz edemeyen öğrenciler için fakirlik(muhtaçlık) belgesi )

–              İmzalı gönüllülük taahhütnamesi

–              İmzalı taahhütname

Gerekli belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ve/veya belgelerin belirlenen süre dışında gönderilmesi ve/veya başvuru formu ile uyuşmaması ve/veya gerçeği yansıtmaması halinde bursiyer burs alma hakkını kaybetmiş olur. Gerekli hallerde vakfın ek belge talep etme hakkı bulunmaktadır.

MADDE 12 – ÖN İNCELEMEDEN GEÇEN İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN İSTENECEK BELGELER

Yetkili kişi veya kurul yapılan ön inceleme ve değerlendirme sonucu Vakıf Başkanı’na bildirilmeden önce ön incelemeden geçen öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri AGEYV’e ibrazı zorunludur.

–              Nüfus cüzdan fotokopisi

–              1 adet vesikalık fotoğraf

–              Vukuatlı nüfus kayıt örneği (tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet)

–              Not ortalamasını gösterir karne örneğİ

–              İkametgah belgesi(e-devlet)

–              Sabıka kaydı belgesi (lise öğrencileri için)(e-devlet)

–              Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (maaş bordroları, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi fotokopisi, emekliler için aylık maaş gösteren belge, geliri olmayan anne ve babalar için SGK kaydı olmadığına dair belge, tapu ve araç kaydı gösterir belgeler, aileye ait belge ibraz edemeyen öğrenciler için fakirlik(muhtaçlık) belgesi ) (e-devlet)

–              İmzalı taahhütname

Gerekli belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ve/veya belgelerin belirlenen süre dışında gönderilmesi ve/veya başvuru formu ile uyuşmaması ve/veya gerçeği yansıtmaması halinde bursiyer burs alma hakkını kaybetmiş olur. Gerekli hallerde vakfın ek belge talep etme hakkı bulunmaktadır.

MADDE 13 – BURS DOSYASI VE NUMARASI

Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası verilir. Burs alan öğrenci ile ilgili her türlü işlem bu dosyalardan takip edilir.

MADDE 14 – BURSLARIN KESİLMESİ

Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir.

Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenime başlaması halinde yeniden burs başvurusunda bulunması gerekir.

Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez.

Sabıka kaydı olan öğrencinin bursu, işlemiş olduğu suçun kesinleşme tarihinden itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan disiplin (uyarı, uzaklaştırma vb.) cezası alan öğrencinin bursu ceza aldığı tarih itibariyle kesilir ve bir daha burs verilmez.

Burs alan öğrenci eğitim ve mali durumunda meydana gelecek değişiklikleri en geç bir ay içinde yazılı olarak AGEYV’e bildirmek zorundadır. Yapılacak değerlendirme sonrasında AGEYV öğrencinin bursunun kesilip kesilmeyeceğine karar verir.

Burs almaya hak kazanmış öğrenciler, AGEYV’in her türlü etkinlik (yardım etkinliği, seminerler vb.) ve bilgilendirme toplantılarına katılmak zorundadır. Mazeretini resmi olarak belgelemeden katılmayan öğrencinin o tarihten itibaren geçerli olmak üzere bursu kesilir.

Burs almaya hak kazanan öğrencinin ara dönem ve/veya yılsonu başarı ortalamasının 100’lük sistemde 75 altı, 5’lik sistemde 3,75 altı, 4’lük sistem de 3 ‘ün altına inmesi halinde bursu kesilir.

AGEYV tarafından talep edilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ve/veya belgelerin belirlenen süre dışında gönderilmesi ve/veya başvuru formu ile uyuşmaması ve/veya gerçeği yansıtmadığının anlaşılması halinde öğrencinin bursu kesilir.

Yukarıda sayılan hallerin tespiti için AGEYV’in her zaman belge isteme hakkı saklıdır.

Öğrenci burs kesilme nedenlerinin oluşması halinde durumu derhal AGEYV’e bildirmek zorundadır. Öğrencinin bu durumu bildirmemesi veya geç bildirmesi halinde burs kesilmesine neden olacak olayın meydana geldiği tarihten sonra yapılan ödemeler işbu Yönetmeliğin 15. Maddesi hükümlerine göre tahsil edilir.

MADDE 15 – BURSUN TAHSİLİ

İşbu Yönetmeliğin 14. Maddesi uyarınca tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir. Ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte geri alınır.

B.  YARDIMLAR

MADDE 16 – AGEYV YARDIMLARI

AGEYV yardımları ihtiyaç sahibi bireylere destek olmak adına verilen karşılıksız nakdi veya ayni yardımlardır. Yapılacak yardımlar bir defaya mahsus olup; tekrar yardım almak isteyen ihtiyaç sahiplerinin yeniden başvuru gerçekleştirmesi gerekmektedir. AGEYV bütçesi dikkate alınarak yapılacak yardımların miktarı, niteliği, sürekliliği ve ödeme zamanını belirlemeye Vakıf Başkanı yetkilidir.

AGEYV dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve engellilere; sosyal, sağlık ve ekonomik sorunların çözümüne yardımcı olabilmek adına nakdi yardımda bulunabileceği gibi, gıda, sıcak yemek, yakacak, kırtasiye, giyecek gibi temel ihtiyaç konusu ayni yardımlarda ve tıbbi araç-gereç, engelliler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği, protez araç-gereçleri gibi ayni yardımlarda da bulunabilir.

MADDE 17 – YARDIM ALMA ŞARTLARI

Yardım talebinde bulunacak kişilerin;

–              Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

–              Maddi olanaklarının olmaması nedeniyle yardıma ihtiyacı olmak,

–              Aynı ailede başka bir kişi için hali hazırda AGEYV’den yardım almamış olmamak,

–              Sabıka kaydı bulunmamak,

–              Başka resmi veya özel kurumdan düzenli yardım almıyor olmak,

şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Gerekli belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ve/veya belgelerin belirlenen süre dışında gönderilmesi ve/veya başvuru formu ile uyuşmaması ve/veya gerçeği yansıtmaması halinde ihtiyaç sahipleri yardım alma hakkını kaybetmiş olur. Gerekli hallerde vakfın ek belge talep etme hakkı bulunmaktadır.

MADDE 18 – YARDIM BAŞVURUSU

AGEYV yardımlarından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin AGEYV başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurarak başvuruda bulunması gerekmektedir. Eksik veya hatalı başvurular dikkate alınmaz.

MADDE 19 – SOSYAL DESTEK YARDIMI

AGEYV ihtiyaç sahiplerine Nakdi, Ayni veya Market Kartı yardımı gerçekleştirilir.

Nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine yapılan nakdi ödemedir.

Ayni yardım ihtiyaç sahiplerine yapılacak ayni (kırtasiye, giyecek, yakacak yardımları vb.) yardımlardır.

Market Kartı yardımı ihtiyaç sahiplerine market alışverişlerini karşılamak üzere verilen sosyal destek kartıdır.

MADDE 20 – RAMAZAN YARDIMI

AGEYV Ramazan yardımı her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı olarak gerçekleştirilir.

MADDE 21 – SAĞLIK DESTEK YARDIMI

AGEYV Sağlık Destek yardımları ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda ayni olarak gerçekleştirilir.

MADDE 22 –  AFET YARDIMI

AGEYV Afet yardımı zor durumda olan afetzedelere ayni ve/veya nakdi olarak gerçekleştirilir.

MADDE 23 – YARDIM TALEPLERİNDE İSTENECEK BELGELER

Yardım başvuruları sonucunda yetkili kişi veya kurulca yapılan ön inceleme ve değerlendirme sonucu Vakıf Başkanı’na bildirilmeden önce ön incelemeden geçen ihtiyaç sahiplerinin aşağıda belirtilen belgeleri AGEYV’e ibrazı zorunludur.

–              Nüfus cüzdan fotokopisi

–              1 adet vesikalık fotoğraf

–              Vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet)

–              Güncel Sabıka kaydı belgesi ( e-devlet)

–              Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (maaş bordroları, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi fotokopisi, emekliler için aylık maaş gösteren belge, geliri olmayanlar için SGK kaydı olmadığına dair belge, tapu ve araç kaydı gösterir belgeler, aileye ait belge ibraz edemeyenler için fakirlik(muhtaçlık) belgesi ) (e-devlet)

–              İkametgah belgesi (e-devlet)

–              Varsa engelli raporu

–              Tekerlekli sandalye, protez vb. desteğe ihtiyaç olduğunu gösteren belge (Sağlık Destek Yardımı Talebi için)

–              Tıbbi Malzemenin SGK tarafından karşılanmadığına dair yazı(Sağlık Destek Yardımı Talebi için)

–              Tıbbi malzeme ihtiyacı gösterir Sağlık Kurulu Raporu(Sağlık Destek Yardımı Talebi için)

–              Hasar tespit raporu (Afet Yardım Talebi için)

–              İmzalı taahhütname

Gerekli belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ve/veya belgelerin belirlenen süre dışında gönderilmesi ve/veya başvuru formu ile uyuşmaması ve/veya gerçeği yansıtmaması halinde ihtiyaç sahipleri yardım alma hakkını kaybetmiş olur. Gerekli hallerde vakfın ek belge talep etme hakkı bulunmaktadır.

MADDE 24 – BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru belgeleri işbu Yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik gerektiğinde yetkili kişilerce ve/veya Vakıf Başkanı tarafından yerinde inceleme yapılır. Başvurulara ilişkin nihai karar Vakıf Başkanı tarafından verilir.

MADDE 25 – YARDIM DOSYASI VE NUMARASI

Yardım almaya hak kazanan her kişi için bir dosya açılır ve yardım numarası verilir. Yardım alan kişiler ile ilgili her türlü işlem bu dosyalardan takip edilir.

MADDE 26 – YARDIMLARIN KESİLMESİ VE TAHSİLİ

AGEYV’in yardımda bulunduğu kişilerin aslında yardıma ihtiyaç duymadığı, ihtiyaç sahibi olarak AGEYV’e başvuran kişilerin başvuru bilgi ve belgelerinin gerçeği yansıtmadığının anlaşılması halinde ayni ve nakdi olarak yapılan yardımların bedeli yasal faizi ile birlikte geri alınır.

MADDE 27 – HÜKÜM BULUNMAYAN DURUMLAR

İşbu Yönetmelikle ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında AGEYV Vakıf Başkanı yetkilidir.

MADDE 28 – YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

İşbu Yönetmelik 28 maddeden ibaret olup 23.07.2020 tarihi itibari ile AGEYV Vakıf Başkanı tarafından yürütülür ve uygulanır. İşbu Yönetmelik 07.01.2021 tarihinde AGEYV Vakıf Başkanı tarafından güncellenmiştir.